Pob hwyl i’r byd gwleidyddol…

Yn y blynyddoedd diwethaf dwi wedi cymryd y cyfle i wneud sylwadau ar amrywiaeth o faterion gwleidyddol ac i ymgyrchu ar gyfer ymgeiswyr Llafur ar draws Gogledd Cymru yn ogystal â sefyll mewn etholiadau fy hun. Bydd hyn yn dod i ben wythnos nesa, pan fyddaf yn dechrau swydd newydd fel Prif Weithredwr sefydliad sy’n rhoi cyngor i ddinasyddion yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Mae’n gyfle cyffrous newydd, yn rhoi at ei gilydd fy awydd i helpu pobl â fy mhrofiad o arwain sefydliadau. Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu llawer o bobl ydy cynllunio eu harian. Roeddwn i’n meddwl y gallwn gyfrannu at hyn drwy hyfforddi fel athro mathemateg, ond bydd y cyfle newydd hwn yn gwneud defnydd gwell o fy sgiliau a phrofiad.

Yn fy rôl newydd, byddaf yn gwneud sylwadau ar ran y sefydliad dwi’n gweithio i – ac felly byddai’n ddryslyd ac yn amhriodol os oeddwn yn gwneud sylwadau personol a allai gyfaddawdu amhleidioldeb gwleidyddol y sefydliad. Felly, ni fyddaf yn blogio na trydari yn bersonol o hyn ymlaen.

Gyda dymuniadau gorau i chi i gyd.

Taliesin

Give my regards to politics…

In recent years I have taken the opportunity to comment on a variety of political issues and to campaign for Labour candidates across North Wales as well as standing for election myself. This will come to an end next week, when I take up a new post as Chief Executive of an organisation giving advice to citizens in North West Wales.

It is an exciting new opportunity, bringing together my desire to help people with my experience of leading organisations. One of the biggest challenges facing many people is making sense of personal finance. I had thought I might make a contribution to this by training as a maths teacher, but I can see that this new opportunity will make better use of my skills and experience.

In my new role, I will be commenting on behalf of the organisation I work for – and therefore it would be confusing and inappropriate if I was making personal comments which might compromise the political impartiality of the organisation. So I won’t be blogging or tweeting in a personal capacity for the foreseeable future.

With best wishes to you all.

Taliesin