Addewidion Llafur Cymru / Welsh Labour pledges

Image

pledges

Advertisements

Llongyfarchiadau

… i David Taylor – ymgeisydd Llafur ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Da ni wedi cael sgwrsion dda efo aelodau – dwi’n saff i ddeud bod ganddo fo gwell dealltwriaeth o’r heriau ac ymrwymiad cryfach i ymgysylltu â chymunedau nag unrhyw ymgeisydd arall. Pob lwc ym mis Mai.

Ar y rhestr fer

Da i glywed fy mod i ar y rhestr fer i ddewis Ymgeisydd y Blaid Lafur Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd dros Ogledd Cymru. Cwbl wahanol i dro diwethaf – pedwar blynedd yn ôl roedd rhaid imi ymddiswyddo i sefyll ac roeddwn i ati’n cysylltu efo aelodau – llythyrau, e-byst a galw ar y ffôn. Tro ‘ma dydy ymgeiswyr ddim yn cael y rhestr o aelodau. Os oedd rhywun arall yn rhoi manylion aelodau imi, neu os oedd gen i fanylion aelodau am reswm arall, buasai’n torri’r rheolau amddiffyn data – rhywbeth amhriodol i’r rôl yma!

Dwi’n edrych ymlaen at annog cyfarfodydd o’r aelodau ymhob etholaeth dros y pythefnos nesaf ac yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau gan aelodau cyn hynny…

Pam dwi’n sefyll i fod yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Mae trosedd a phlismona yn rhy bwysig i’w adael yn nwylo un person. “A fo ben bid bont” bydd fy sail os caf fy ethol fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Buaswn yn gosod blaenoriaethau clir: y dioddefwyr sydd fwyaf angen help, atal troseddu, lleihau aildroseddu a dysgu o gamgymeriadau. Buaswn yn cynal cyfarfodydd cyhoeddus yn rheolaidd ar draws Gogledd Cymru a threfnu “walk abouts” efo cynrychiolwyr etholedig, swyddogion yr heddlu lleol a swyddogion cefnogi cymuned, yn enwedig yn y 100 “hot spots” gwaethaf pob blwyddyn er mwyn sicrhau ymgysylltiad da â chymunedau ac i adolygu gwelliant.

Dwi wedi gweithio ar lefel uwch mewn llywodraeth leol a’r sector gwirfoddol, yn canolbwyntio bob amser ar wella gwasanaethau drwy bartneriaeth a chydweithredu o fewn ac ar draws sefydliadau. Fel Prif Weithredwr Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru gwelais y byddai’r swydd newydd angen rhywun onest i adeiladu consensws efo cymunedau. Dyna paham wnes i ymddiswyddo i roi fy hun ymlaen fel yr ymgeisydd Llafur. Yn anffodus, wnaeth mwy o bobl penderfynu foicotio’r etholiad na pleidleisiodd. Dwi’n deall eu rhesymeg – ond mae’r system yma am y ddau dymor nesaf felly mae angen i ni berswadio pobl i ethol Comisiynydd blaengar a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Dwi’n gweithio yng Nghaernarfon ac yn byw yn Llandrillo yn Rhos. Dwi’n Ysgrifennydd Plaid Lafur Gorllewin Clwyd, Cadeirydd y Blaid Gydweithredol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru. Roeddwn yn Ymgeisydd Llafur yn Isetholiad Ynys Môn ar gyfer y Cynulliad yn 2013. Dwi wedi ymgyrchu yn rheolaidd i Lafur ar draws Gogledd Cymru a byddaf yn gwneud hyn ar gyfer yr etholiadau ym mis Mai – os caf fy newis fel ein hymgeisydd PCC neu beidio.

Dwi’n falch iawn o gefnogaeth y Blaid Gydweithredol ac os caf fy newis byddaf yn sefyll fel Ymgeisydd Llafur a Chydweithredol.

Rhagor o wleidyddiaeth?

Dwi wedi penderfynu gofyn am enwebiad y Blaid Lafur dros Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn etholiad Mai 2016.

Er nad ydw i’n cytuno efo’r system o gael un person yn penderfynu ar blismona dros Ogledd Cymru, yr unig ffordd o sicrhau cyfathrebiad go dda efo cymunedau a chytundeb eang ar beth sy’n bwysig ydy ethol Comisiynydd sydd eisiau sicrhau hyn.

Pedwar blynedd yn ôl roedd rhaid imi ddiswyddo er mwyn sefyll. Tro ‘ma mae gen i swydd di-gwleidyddol. Byddaf yn cadw’r ddau ar wahân ond yn parhau yn y swydd wrth ymgyrchu yn fy amser fy hun. Gawn ni weld beth sy’n digwydd…

.

Pob hwyl i’r byd gwleidyddol…

Yn y blynyddoedd diwethaf dwi wedi cymryd y cyfle i wneud sylwadau ar amrywiaeth o faterion gwleidyddol ac i ymgyrchu ar gyfer ymgeiswyr Llafur ar draws Gogledd Cymru yn ogystal â sefyll mewn etholiadau fy hun. Bydd hyn yn dod i ben wythnos nesa, pan fyddaf yn dechrau swydd newydd fel Prif Weithredwr sefydliad sy’n rhoi cyngor i ddinasyddion yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Mae’n gyfle cyffrous newydd, yn rhoi at ei gilydd fy awydd i helpu pobl â fy mhrofiad o arwain sefydliadau. Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu llawer o bobl ydy cynllunio eu harian. Roeddwn i’n meddwl y gallwn gyfrannu at hyn drwy hyfforddi fel athro mathemateg, ond bydd y cyfle newydd hwn yn gwneud defnydd gwell o fy sgiliau a phrofiad.

Yn fy rôl newydd, byddaf yn gwneud sylwadau ar ran y sefydliad dwi’n gweithio i – ac felly byddai’n ddryslyd ac yn amhriodol os oeddwn yn gwneud sylwadau personol a allai gyfaddawdu amhleidioldeb gwleidyddol y sefydliad. Felly, ni fyddaf yn blogio na trydari yn bersonol o hyn ymlaen.

Gyda dymuniadau gorau i chi i gyd.

Taliesin

Cap mewn llaw / Cap in Hand

Mae’r Sefydliad Bevan wedi paratoi adroddiad ar gyfer Anabledd Cymru yn dangos effaith diwygiadau lles ar bobl anabl yng Nghymru. Mae’r fersiwn Cymraeg ar gael yma: Cap mewn llaw

The Bevan Foundation has prepared a report on behalf of Disability Wales showing the impact of welfare reform on disabled people. The English version is available here: Cap in hand

Beth ddywedodd pleidiau’r glymblaid am hyn cyn yr etholiad diwethaf?

What did the parties of the coalition say about this before the election?

Ceidwadwyr/Conservatives:

 We will reassess all current claimants of Incapacity Benefit. Those found fit for work will be transferred onto Jobseeker’s Allowance. Recipients of Incapacity Benefit who are genuinely disabled will continue to receive the financial support to which they are entitled (p. 15)

We … have made a pledge to … protect … disability living allowance and attendance allowance (p. 42)

Y Democratiaid Rhyddfrydol / The Liberal Democrats:

Liberal Democrats want to make the tax and benefits system fair, so that everyone, be they young or old, can afford to get by (p. 13)

Reforming Winter Fuel Payments to extend them to all severely disabled people, paid for by delaying age-related Winter Fuel Payments until people reach 65. (p. 18)

 Mae yna hefyd rhestr o’r newididau a’u costau ar tudalen 96 ond does dim byd o gwbl am torri budd-daliadau i’r anabl.

There is also a list of the changes and their costs on page 96 but nothing at all about cutting benefits to the disabled.

 Addewidion wedi’u torri unwaith eto

Broken promises yet again