Cymraeg

Fy mlaenoriaeth gyntaf ydy sefyll i fyny dros ein cymunedau yn erbyn toriadau o 20% i blismona gan y Torïaid a’r Democratiaid Rhyddfrydol. Mae’r toriadau yma yn tanseilio gallu’r heddlu i ymateb i broblemau a chysylltu hefo’n cymunedau.

Hyd at chwe’ mis yn ôl roeddwn yn Brif Weithredwr Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru.  Gwelais yn uniongyrchol y difrod mae Llywodraeth San Steffan yn ei wneud i blismona.  Mae’r swydd newydd hon o Gomisiynydd angen rhywun sy’n onest ac sydd yn mynd i adeiladu consensws ar y ffordd ymlaen a gweithio hefo pobl leol a’u cynrychiolwyr etholedig ar draws gwleidyddiaeth.

Dyma’n union beth wyf wedi bod yn ei wneud mewn gwahanol swyddi  amhleidiol. Dyna paham yr ymddiswyddais fel y gallwn sefyll yn yr etholiad yma. Dwi’n falch o gael cefnogaeth y Blaid Lafur – plaid sy’n credu y gallwn gyflawni mwy trwy weithio hefo’n gilydd nag a allwn ar ben ein hunain a thrwy fuddsoddi mewn plismona cymunedol a sicrhaodd ostyngiad o 40% mewn troseddu.

Dwi eisiau rhoi dioddefwyr a thystion yng nghalon plismona a’r system cyfiawnder troseddol yng Ngogledd Cymru.  Dwi eisiau iddyn’ nhw gael eu cefnogi  yn enwedig y rhai mwyaf bregus.  Dwi eisiau iddyn’ nhw gael eu diweddaru hefo gwybodaeth  a chael llais effeithiol yn y system  cyfiawnder troseddol.  Y peth mwyaf mae pobl sy’n cael eu hunain yn ddioddefwyr eisiau ydy gweithrediad i sicrhau na wnaiff ddigwydd eto iddyn’ nhw na phobl eraill.  Rydym  angen i’r heddlu weithio hefo’r  asiantaethau perthnasol i rwystro trosedd ddigwydd yn y lle cyntaf ac i ostwng aildroseddu.  Mae’r cyrff gorau yn dysgu o’u camgymeriadau.  Dwi am i’r heddlu fod yn onest ac agored hefo pobl pan maent yn cael pethau’n anghywir ac yna eu cywiro.

Os etholir fi, byddaf yn mynd o gwmpas yn siarad hefo swyddogion yr heddlu  a phobl leol yn y cymunedau sy’n dioddef mwyaf o drosedd a gwneud yn siŵr eu bod yn gweithio hefo’i gilydd i ddatrys problemau.

Cliciwch yma i ddarllen testun araith Tal i Gyfarfod Cymdeithas Cledwyn ar faes yr Eisteddfod ar y Nawfed o Awst 2012

Cliciwch yma i ddarllen sylwadau gan Cymry Cymraeg ar ymgyrch Tal i fod yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

I gysylltu efo Tal, gyrrwch ebost i info@talmichael.net neu ffoniwch 07903 918459.

Cefnogaeth gan Dafydd Elis-Thomas

Hydref 23ain

Mae’r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi cefnogi Tal Michael yn yr etholiad am Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Tal yw’r unig ymgeisydd credadwy gyda’r profiad perthnasol ar gyfer y rôl newydd hwn i gynrychioli’r cyhoedd ar draws Gogledd Cymru, ac yn hynny mae ganddo fy nghefnogaeth bersonol lawn.”

Papurau Pleidleisio

10fed Medi 2012

Mae’r Swyddfa Gartref wedi methu cyhoeddi rheoliadau i alluogi papurau pleidleisio bod yn ddwyieithog. Dyma grynodeb y broblem gan y Comisiwn Etholiadol:

Nid yw’r Gorchymyn Ffurflenni Cymraeg wedi ei wneud eto.Heb eglurder o ran amseriad a chynnwys y Gorchymyn Ffurflenni Cymraeg, ni fydd PAROs a LROs yn gallu cwblhau eu manyleb argraffu a gofynion ar gyfer cardiau pleidleisio, datganiadau pleidleisio drwy’r post neu hysbysiadau gorsafoedd pleidleisio.

Yn absenoldeb y Gorchymyn Ffurflenni Cymraeg, bydd y papur pleidleisio a ddefnyddir yng Nghymru ar gyfer yr etholiadau hyn ond ar gael i bleidleiswyr yn Saesneg. Mae 16 diwrnod eistedd pryd y gall y Gorchymyn hwn gael ei gymeradwyo gan y Senedd cyn y bydd y papurau pleidleisio cyntaf yn cael eu hanfon i bleidleiswyr drwy’r post (o 31 Hydref). Er ein bod yn cydnabod mai’r Senedd yn y pen draw sy’n gyfrifol am gymeradwyo’r ddeddfwriaeth hon, rhaid i Lywodraeth y DU roi sicrwydd i’r rhai sy’n gweinyddu’r etholiadau hyn, ac etholwyr, y bydd y papurau pleidleisio sydd i’w ddefnyddio yng Nghymru yn yr etholiadau ym mis Tachwedd yn ddwyieithog.

Gweler yma am fwy o wybodaeth gan y Comisiwn Etholiadol.

Mae crynodeb o be mae aelodau Seneddol wedi gwneud hyd yn hyn ynglŷn â’r broblem yma.

Mae’r BBC wedi cyhoeddi’r problem – gweler yma.

Cefnogi Gwasanaeth Dwyieithog

Fel Cymro-Cymraeg, dwi’n awyddus i wneud yn siŵr bod cyfle i sgwrsio ar y we yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg. Os ydych chi am roi sylwadau yma ynglŷn â phlismona yng Ngogledd Cymru, mi fyddai i yn hapus i ymateb.

Dros y ddwy flynedd diwethaf dwi wedi bod yn gweithio fel Prif Weithredwr Awdurdod yr Heddlu. Dyma’r tro cyntaf erioed i mi ddefnyddio Cymraeg yn y gweithle. Dwi wedi gweld mewn cyfarfodydd cyhoeddus yn enwedig yn y Gorllewin bod nifer fawr o drigolion Gogledd Cymru yn fwy cyffyrddus yn siarad mewn Cymraeg na Saesneg ac mae’n bwysig iawn bod yr heddlu yn parchu eu dymuniadau.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi mabwysiadu’r egwyddor, wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, y bydd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Roedd yr Awdurdod a’r Llu eisoes wedi cytuno Cynllun Iaith Cymraeg sydd ar gael yma. Wrth gwrs mae’r Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhoi dyletswyddau ar gyrff i ddefnyddio’r Gymraeg ac i alluogi siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio’r iaith yn ymwneud y cyrff hynny â hwy. Ond maen pwysig i nodi’r ffaith bod yr Heddlu yn Ogledd Cymru, gyda chefnogaeth gref gan yr Awdurdod wedi arwain y ffordd ar ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. Dydy’r lluoedd arall yng Nghymru ddim yn rhoi’r un pwyslais ar yr Iaith Cymraeg.

Mae yna resymau da am y polisi yn Ogledd Cymru: i fod yn effeithiol mae’n rhaid i’r heddlu cyfathrebu gyda phob cymuned. Dydy’r syniad o blismona trwy ganiatâd ddim yn gweithio os nad ydy’r heddlu yn gallu siarad yr un iaith a’r gymuned.

Fel Comisiynydd, mi fyddai i yn parhau’r polisi yma.

Diogelu Cymunedau, Ymladd Troseddi

Mae’r pedwar ymgeisydd Llafur Cymru yn benderfynol i weithio gyda’n gilydd, gyda Llywodraeth Cymru a gyda Chynghorau lleol – yn ein hardal ond hefyd ar draws Cymru.

Owen Smith AS, Carwyn Jones AC, Christine Gwyther (Dyfed Powys), Alun Michael (De Cymru), Hamish Sandison (Gwent), Tal Michael (Gogledd Cymru)

Ar Ddydd Iau 15 Tachwedd 2012, etholiadau’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu bydd eich cyfle chi i ddedfrydu’r Llywodraeth o dan arweiniad y Torïaid a’u methiant i gynorthwyo ein cymunedau yn ymwneud â throseddu.

Am y tro cyntaf erioed, byddwch yn gallu pleidleisio mewn etholiadau ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, fydd yn atebol am y ffordd yr eir i’r afael â throseddu gan yr heddlu yn lleol.

Yng Nghymru, mae Llafur wedi cydnabod yr angen am gymunedau cadarn a diogel. Er enghraifft, mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi ymrwymo i recriwtio 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol am ein bod yn gwybod bod pobl Cymru yn credu mewn cymunedau diogel a chyfiawnder cymdeithasol.

Mae’r Torïaid yn peryglu diogelwch ein cymunedau trwy wneud toriadau o 20 y cant i wasanaethau’r heddlu ac yn agor y drysau i breifateiddio plismona.

Byddwn yn gweithio gyda’n tîm Llafur o Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru, ynghyd ag Ed Miliband ac Yvette Cooper er mwyn diogelu cymunedau ac ymladd troseddu.

Carwyn Jones AC                                                                OwenSmith AS

Arweinydd Llafur Cymru                                          Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid

Cliciwch yma i ddarllen testun fy araith i Gyfarfod Cymdeithas Cledwyn ar faes yr Eisteddfod ar y Nawfed o Awst 2012

Cliciwch yma i ddarllen sylwadau gan Cymry Cymraeg ar ymgyrch Tal i fod yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Advertisements

What do you think?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s