Jewish Manifesto for the Welsh Assembly

A few weeks ago the South Wales Jewish Representative Council and The Board of Deputies of British Jews published the first-ever Jewish Manifesto for the National Assembly for Wales. It is an excellent document which covers an extensive range of Jewish issues including religious freedom, antisemitism, community safety, social care and social action. To read the full manifesto in English, please click here. Mae’r dogfen hefyd ar gael yn Gymraeg yma. You can see a graphic of the summary below.

I was particularly pleased to see the focus on opposing all forms of hate crime and promoting positive relations between all of our communities – and for a permanent, comprehensive solution to the Israeli-Palestinian conflict. Those who want to develop a better understanding of the issues would do well to read this document.

tencommitments

Advertisements

Congratulations

…to David Taylor on his selection as Labour’s Police & Crime Commissioner candidate for North Wales. We’ve had some enjoyable hustings and I can safely say he’s got a better understanding of the issues and a stronger commitment to engaging with communities than any other candidate. Good luck in May.

Llongyfarchiadau

… i David Taylor – ymgeisydd Llafur ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Da ni wedi cael sgwrsion dda efo aelodau – dwi’n saff i ddeud bod ganddo fo gwell dealltwriaeth o’r heriau ac ymrwymiad cryfach i ymgysylltu â chymunedau nag unrhyw ymgeisydd arall. Pob lwc ym mis Mai.

On the shortlist…

Good to hear that I am on the shortlist to be the Labour Party’s candidate for North Wales Police and Crime Commissioner. Completely different from last time – four years ago I had to resign from my job to stand and I was busy contacting members – letters, emails and phone calls. This time the candidates aren’t allowed the details of members. If someone else gave the list to me, or if I had the information for another purpose, it would be a breach of data protection to use it – something rather inappropriate in this role!

I am looking forward to addressing meetings of members in each constituency over the next fortnight and happy to answer any questions before then…

Ar y rhestr fer

Da i glywed fy mod i ar y rhestr fer i ddewis Ymgeisydd y Blaid Lafur Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd dros Ogledd Cymru. Cwbl wahanol i dro diwethaf – pedwar blynedd yn ôl roedd rhaid imi ymddiswyddo i sefyll ac roeddwn i ati’n cysylltu efo aelodau – llythyrau, e-byst a galw ar y ffôn. Tro ‘ma dydy ymgeiswyr ddim yn cael y rhestr o aelodau. Os oedd rhywun arall yn rhoi manylion aelodau imi, neu os oedd gen i fanylion aelodau am reswm arall, buasai’n torri’r rheolau amddiffyn data – rhywbeth amhriodol i’r rôl yma!

Dwi’n edrych ymlaen at annog cyfarfodydd o’r aelodau ymhob etholaeth dros y pythefnos nesaf ac yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau gan aelodau cyn hynny…

Pam dwi’n sefyll i fod yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Mae trosedd a phlismona yn rhy bwysig i’w adael yn nwylo un person. “A fo ben bid bont” bydd fy sail os caf fy ethol fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Buaswn yn gosod blaenoriaethau clir: y dioddefwyr sydd fwyaf angen help, atal troseddu, lleihau aildroseddu a dysgu o gamgymeriadau. Buaswn yn cynal cyfarfodydd cyhoeddus yn rheolaidd ar draws Gogledd Cymru a threfnu “walk abouts” efo cynrychiolwyr etholedig, swyddogion yr heddlu lleol a swyddogion cefnogi cymuned, yn enwedig yn y 100 “hot spots” gwaethaf pob blwyddyn er mwyn sicrhau ymgysylltiad da â chymunedau ac i adolygu gwelliant.

Dwi wedi gweithio ar lefel uwch mewn llywodraeth leol a’r sector gwirfoddol, yn canolbwyntio bob amser ar wella gwasanaethau drwy bartneriaeth a chydweithredu o fewn ac ar draws sefydliadau. Fel Prif Weithredwr Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru gwelais y byddai’r swydd newydd angen rhywun onest i adeiladu consensws efo cymunedau. Dyna paham wnes i ymddiswyddo i roi fy hun ymlaen fel yr ymgeisydd Llafur. Yn anffodus, wnaeth mwy o bobl penderfynu foicotio’r etholiad na pleidleisiodd. Dwi’n deall eu rhesymeg – ond mae’r system yma am y ddau dymor nesaf felly mae angen i ni berswadio pobl i ethol Comisiynydd blaengar a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Dwi’n gweithio yng Nghaernarfon ac yn byw yn Llandrillo yn Rhos. Dwi’n Ysgrifennydd Plaid Lafur Gorllewin Clwyd, Cadeirydd y Blaid Gydweithredol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru. Roeddwn yn Ymgeisydd Llafur yn Isetholiad Ynys Môn ar gyfer y Cynulliad yn 2013. Dwi wedi ymgyrchu yn rheolaidd i Lafur ar draws Gogledd Cymru a byddaf yn gwneud hyn ar gyfer yr etholiadau ym mis Mai – os caf fy newis fel ein hymgeisydd PCC neu beidio.

Dwi’n falch iawn o gefnogaeth y Blaid Gydweithredol ac os caf fy newis byddaf yn sefyll fel Ymgeisydd Llafur a Chydweithredol.